خبرهای روز

برگزاری مجامع عادی و فوق العاده انجمن هواشناسی ایران در سال 98

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی (نوبت اول) و فوق ­العاده

انجمن هواشناسی ايران به شماره ثبت 25174

بدین­وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی هواشناسی ایران یا نماینده ایشان دعوت بعمل می­ آید تا در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی و فوق ­العاده انجمن در روز چهارشنبه مورخ 22/08/98 ساعت 9 صبح، حضور بهم رسانند.

محل برگزاری: تهران، سازمان هواشناسی کشور

دستور کار مجمع عادی:

1-استماع گزارش هیأت مدیره در مورد عملکرد انجمن 2-تصویب صورت­ های مالی تا تاریخ 22/08/98   3- انتخاب هیأت مدیره و بازرس  4- تصویب فعالیت های سال آتی   5 - سایر موارد قابل طرح.

دستور کار مجمع فوق العاده

1-تغییرات اساسنامه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید