خبرهای روز

مجمع عمومی عادی انجمن علمی هواشناسی ایران برگزار شد

مجمع عمومی عادی انجمن علمی هواشناسی ایران

مجمع عمومی عادی انجمن علمی هواشناسی ایران در تاریخ اول اسفند 92 با حضور اکثریت اعضای پیوسته، اعضای هیات مدیره انجمن و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالن کنفرانس پژوهشکده هواشناسی برگزار شد.