خبرهای روز

مجمع عمومی انجمن علمی هواشناسی ایران در سال 92 برگزار خواهد شد

به اطلاع اعضای محترم انجمن علمی هواشناسی ایران می رساند مجمع عمومی عادی این انجمن در تاریخ 1 اسفند 92 ساعت 10 صبح در محل پژوهشکده هواشناسی واقع در بزرگراه شهید خرازی ، بلوار پژوهش برگزار خواهد شد...