کمیته علمی و اجرائی

 

دبیر علمی کنفرانس: دکتر فرهنگ احمدی گیوی

اعضای کمیته علمی:

دکترفرهنگ احمدی گیوی، دکتر مجید آزادی، دکتر جواد بداق جمالی، دکترداوود پرهیزکار، دکتر سهیلا جوانمرد، دکتر محمد رحیمی، دکتر عباس رنجبر سعادت آبادی، دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی، دکتر غلامعلی کمالی، دکتر حسن غیبی، دکتر ابراهیم فتاحی، دکتر محمد تقی قانعیان، دکتر علیرضا محب الحجه، دکتر محمد مرادی، دکتر امیرحسین مشکوتی، دکتر محمد حسین معماریان، دکتر مجید میررکنی، دکتر فرهاد نژادکورکی

 

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر سید مجید میررکنی

اعضای کمیته اجرایی: 

خانم ها: فاطمه استواری، سهیلا جوانمرد، لیلا غلامزاده، پارندا فروغی، شهرزاد ناهید، پروین یزدانی

آقایان: محمد اسلامی، حجت امراللهی، محمد جغتایی، محمد علی صادق زاده، عبدا... صداقت کردار، محمد حسین مبین، حسین مختاری، امین مدنی، محمد حسین معماریان، علی مقدم، ابوالفضل میرجلیلی، ابراهیم میرزایی، سید مجید میررکنی، مجید وظیفه دوست