کنفرانس های مرتبط

کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست ایران

اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست ایران

برگزار کننده: موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی با حمایت معنوی سازمان هواشناسی ایران

مهلت ارسال مقالات: 27 فروردین ماه 94

وب سایت: http://www.cmei.ir

شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها

شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها

برگزار کننده: دانشگاه رازی، انجمن فیز یک ایران، سازمان هواشناسی کشور

مهلت ارسال مقالات: 4 تیر ماه 94

وب سایت: http://www.fd2015.ir/index_f.php