کتاب مبانی هواشناسی فیزیکی و تعدیل وضع هوا

نام کتاب: مبانی هواشناسی فیزیکی و تعدیل وضع هوا

تالیف : دکتر سهیلا جوانمرد، دکتر جواد بداق جمالی، دکتر یوسفعلی عابدینی

ناشر:  انتشارات جهاد دانشگاهی استان زنجان

کتاب کابرد مدل های آماری در ارزیابی تغییر اقلیم و آثار آن

 

نام کتاب: کاربرد مدل های آماری در ارزیابی تغییر اقلیم و آثار آن

نام نویسنده: دکتر امیرحسین مشکوتی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات